Caffee (konfedereeshinii) naannootti hayyuu aadaafi.

Innis, Federeeshinii Gadaa Maccaa keessaa bakka bu’a.

Kunis kan geggeeffamu tuutni Gadaa tokko Aangoo Sirna Gadaa fudhatee erga harkaan gahaatee booda waggaa ja’affaa isaatti kan kabajatu jechuudha. .

Kuusaa umrii 25-32 5.

.

. . .

Oromoon Maccaa Oromoo Tuulamaa wajjin sirna Gadaa tokko kan qabu yoo ta'u caffeen isaan kibba Finfinnee harraa kana ture.

Oromoo Maccaa-Shawaa Lixaa,Shawaa Kibba Lixaa,Wallaggaa,Ilu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessa jiraatu. . .

Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin. wordpress.

Feb 2, 2021 · Mataduree/qabduu barbaaddan cuqaasuun/tuquun odeeffannoo (ibsa) bu'uura waa’ee Sirna Gadaa, Sona Ijoowwan Isaa, Caasaa, Sadarkaa, Dhaabbata (Jaarmiyaa), Odaawwan Gurguddoo, Irreecha fi Seerota Bu’uuraa Sirna Gadaa gabaabinaan dhiyaatee jira.

.

. wordpress.

Jaarraa 16ffaa gara dhumaa keessa, Oromoon Maccaa sirna Gadaa mataa isaa kan dhaabbate yoo ta'u Caffeen isaas Odaa Bilii /Tute Bisil ture; kunis yaa'aa olii Gibee keessatti argama. hojjata.

.
.
@ Galaan: Jahan GalaanLiiban, Jidda, Aabbu, Ada'a, Gaaddullaa, Wara Jaarsoo/Ilma.

.

.

. . Sirna Gadaa keessatti Abbaan Gadaa baallii of harkaa qabu yoo yakka dalage aangoorraa kaafama,.

Gosa Tummee keessaa akka Abbaa Biyyaatti Kan biyya hoogganaa ture ammoo Iluu jedhama. Sababni isaas, gochaalee badaan Waaqa biratti kan nama gaafachiisan qofa osoo hintaane, walitti bu'iinsaafis sababa ta' isaanii waan amanuufi. . ''Sirna Gadaa Oromoo keessatti Jaarsoliin shanan kunneen akka mana murtii waliigalaatti ilaalamu. .

Dhaabbanni kun leellistoota Oromummaa kan akka Maammoo Mazammir, Hayilamaaraam Gammadaa fi Taaddasaa Birruu faatin dhaabbate.

Sirna Gadaa Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. ''Sirna Gadaa Oromoo keessatti Jaarsoliin shanan kunneen akka mana murtii waliigalaatti ilaalamu.

.

.

.

Gosa Tummee keessaa akka Abbaa Biyyaatti Kan biyya hoogganaa ture ammoo Iluu jedhama.

.